Poliüretan

Makro Chemical, 2005 y?l?ndan beri döküm poliüretan hammaddeleri konusunda faaliyet göstermekte ve yüksek kaliteli poliüretan hammaddeleri, kürle?tiriciler, yap??t?r?c?lar ve katk? malzemeleri / yard?mc? malzemeler sunmaktad?r.

Makro Chemical’?n Sarcoprene markal? poliüretan hammaddeleri ülkemizdeki döküm poliüretan i?letmelerinin tamam?na yak?n?nda kullan?lmaktad?r. Yüksek kalitede döküm poliüretan sistemleri tedarik eden Makro Chemical, kalitenin yan?nda süreklili?e de büyük önem vermekte ve stoklar?n? buna göre ayarlamaktad?r. Makro Chemical, ?zmir Menemen Serbest Bölgesi’ndeki ve ?zmir Çi?li AOSB’deki depolar?nda sürekli stok tutmakta ve bu sayede sipari? edilen ürünler ço?unlukla ayn? gün sevk edilmektedir. Ürün gam?n?n geni?li?i sayesinde 25 ShA ile 85 ShD aras? sertlikte onlarca de?i?ik çe?it hammadde Makro Chemical mü?terileri taraf?ndan tercih edilir ve kullan?l?r.

Poliüretan?n elastomer olarak adland?r?lan türü olan döküm poliüretanlar sahip olduklar? esneklik, darbe ve a??nma dayan?mlar?ndan dolay? pek çok a??r sanayi kolunda kullan?lmaktad?r. Kauçuk benzeri elastikiyet ta??yan poliüretan elastomerler bir çok alanda daha yüksek performanslar? ve çal??ma ömürleri ile kauçuklar?n yerini almaya ba?lam??t?r.

Makro Chemical’?n sundu?u döküm poliüretan sistemleri: