MDI Ether/PTMEG 3 Komponentli Sistemler

Ürün Sertlik % NCO Ambalaj
Sarcoprene MET-3C 60A – 95A 13.5 ± 0.2 20 – 200 kg
Sarcoprene® MET-3C, reaksiyona girdi?inde 60 ShA – 95 ShA aras?nda sertlikler elde edilebilen MDI – PTMEG bazl? 3 bile?enli bir sistemdir.

Sarcoprene® MET-3C, geleneksel yüksek performansl? poliüretan elastomerlere k?yasla baz? aç?k performans avantajlar?na sahiptir. Poliüretan elastomerler, iyi gerilme mukavemeti, yüksek esneklik ve mükemmel a??nma özelliklerinin yan? s?ra ola?anüstü hidrolitik stabilite sergilerler. ??leme s?cakl?klar?nda dü?ük viskozite ve daha dü?ük kimyasal tehlikeler de dahil olmak üzere i?leme aç?s?ndan aç?k avantajlar? vard?r.