Yap??t?r?c?lar

Sarcobond Metal

Sarcobond Metal s?v? haldeki TDI ve MDI poliüretanlar?n metallere yap??t?r?lmas?n? sa?layan, yüksek mukavemetli, tek kat yap??t?r?c? sistemidir.

Kapsaml? de?erlendirmeler, Sarcobond Metal’in yap??mas?n?n, sektörde halihaz?rda kullan?lan birçok yap??t?r?c?dan üstün oldu?unu göstermi?tir.