Protection of Personal Data

Ki?isel Verilerin Korunmas?

K???SEL VER?LER?N KORUNMASININ ÖNEM?

Ki?isel verilerin korunmas?, Anayasal bir hak olup, ?irketimizin öncelikleri kapsam?nda yer almaktad?r. Nitekim bu amaçla, ?irketimizde devaml? olarak güncellenen bir sistem kurulmas? amaçlanm?? ve i?bu politika olu?turulmu?tur. 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu kapsam?nda, Veri Sorumlusu s?fat?yla, Makro Chemical End. Kim. San ve Tic. A.?. (Mersis No: 0611 0179 2160 0015)’ nin (“Makro Chemical”), i? ortaklar?na, hissedarlar?na, mü?terilerine, hukuki ili?kide ve ileti?imde bulundu?u gerçek ya da tüzel ki?ilere yönelik genel ayd?nlatma ve bilgilendirme yükümlülü?ünü yerine getirmek üzere yap?lmakta ve bu Politika kapsam?nda mü?terilerimizin, potansiyel mü?terilerimizin, çal??anlar?m?z?n, çal??an adaylar?m?z?n, ?irket hissedarlar?n?n, ?irket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, i? birli?i içinde oldu?umuz kurumlar?n çal??anlar?, hissedarlar? ve yetkililerinin ve üçüncü ki?ilerin ki?isel verilerinin korunmas? konusundaki temel esaslar düzenlemektedir.

Bu Politika’ da belirtilen konular?n uygulanmas?na yönelik olarak ?irket içerisinde gerekli prosedürler düzenlenmekte, özel ayd?nlatma metinleri olu?turulmakta, gizlilik sözle?meleri yap?lmakta, görev tan?mlar? revize edilmekte, ki?isel verilerin korunmas? için Makro Chemical End. Kim. San ve Tic. A.?. taraf?ndan gereken idari ve teknik tedbirler al?nmakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yapt?rmaktad?r. Ki?isel Verilerin Korunmas? konusu üst yönetim taraf?ndan da sahiplenilmekte, bu konuda özel bir Komite olu?turulmak (?irket KVK Komitesi) suretiyle ki?isel verilerin korunmas? süreçleri yönetilmektedir.

POL?T?KANIN AMACI

Bu Politikan?n temel amac?, Makro Chemical End. Kim. San ve Tic. A.?. taraf?ndan  hukuka  uygun  bir  biçimde  yürütülen  ki?isel  veri  i?leme faaliyeti  ve  ki?isel  verilerin  korunmas?na  yönelik  esaslar? ortaya koymak,  bu  kapsamda  mü?terilerimiz, potansiyel  mü?terilerimiz,  çal??an  adaylar?m?z,  ?irket hissedarlar?m?z,  ?irket  yetkililerimiz,  ziyaretçilerimiz,  i?birli?i  içinde  oldu?umuz  kurumlar?n  çal??anlar?, hissedarlar? ve yetkilileri ve üçüncü ki?iler ba?ta olmak üzere ki?isel verileri ?irketimiz taraf?ndan i?lenen ki?ileri ayd?nlatarak ve bilgilendirilerek ?effafl??? sa?lamakt?r.

KAPSAM

Bu Politika; mü?terilerimizin, potansiyel mü?terilerimizin, çal??anlar?m?z?n, çal??an adaylar?m?z?n, ?irket hissedarlar?n?n, ?irket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, i? birli?i içinde oldu?umuz kurumlar?n çal??anlar?, hissedarlar? ve yetkililerinin ve üçüncü ki?ilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kay?t sisteminin parças? olmak kayd?yla otomatik olmayan yollarla i?lenen tüm ki?isel verilerine ili?kindir.

POL?T?KANIN VE ?LG?L? MEVZUATIN UYGULANMASI

Ki?isel verilerin i?lenmesi ve korunmas? konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alan? bulacakt?r.  Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika aras?nda uyumsuzluk bulunmas? durumunda, ?irketimiz yürürlükteki mevzuat?n uygulama alan? bulaca??n? kabul etmektedir.

 ER???M VE GÜNCELLEME

Politika ?irketimizin web sitesinde (http://www.makrochemical.com/) yay?mlan?r ve ki?isel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili ki?ilerin eri?imine sunulur ve gerekti?inde güncellenir.